คอร์สอบรม

"ที่ปรึกษาภาษีอากร" ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร (Tax Advisor)

วันที่อบรม: 3 กรกฎาคม 2564
เวลาอบรม: 08.00 - 17.00
สถานที่อบรม: กรุงเทพมหานคร
ผู้สอน: อาจารย์ สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วันที่ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม 2564

Update ภาษีอากร ยุค COVID-19 และมาตรฐานบัญชี ปี 2564 รุ่นที่ 2

วันที่อบรม: 26 มิถุนายน 2564
เวลาอบรม: 09.00 - 16.30
สถานที่อบรม: โรงแรมเอเซีย
ผู้สอน: ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, อาจารย์มงคล ขนาดนิด
วันที่ปิดรับสมัคร: 20 มิถุนายน 2564