"ที่ปรึกษาภาษีอากร" ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร (Tax Advisor)

"ที่ปรึกษาภาษีอากร" ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร (Tax Advisor)

40,000 บาท

(37,383.18 + VAT 2,616.82)
เอกสารประกอบ: ดาวน์โหลด
วันที่อบรม: 3 กรกฎาคม 2564
เวลา: 08.00 - 17.00
สถานที่อบรม: กรุงเทพมหานคร
ผู้สอน: อาจารย์ สุเทพ พงษ์พิทักษ์
รหัสหลักสูตร (TA): -
ชั่วโมง TA: กฎหมายภาษีอากร 00:00 อื่นๆ 00:00
รหัสหลักสูตร (CPD,CPA): -
ชั่วโมง CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 00:00
วันที่ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด